Nová informatika a digitální kompetence

Malé revize pro základní vzdělávání v oblasti ICT

Tiskové materiály

NPI ČR podpořil při zavádění nové informatiky již téměř 3 000 škol

Od září roku 2021 se české základní a střední školy postupně zapojují do výuky přizpůsobené změnám Rámcového vzdělávacího programu. Národní pedagogický institut ČR jim v tom pomáhá díky projektu Národní plán obnovy (NPO) DIGI. V roce 2022 poskytl podporu celkem 2 397 školám a díky vzdělávacím aktivitám proškolil celkem 9 115 zástupců škol.

Reakce NPI ČR na tiskovou zprávu NKÚ z 13.2.2023 ke Kontrolnímu závěru č. 22/02, Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu

Nejvyšší kontrolní úřad prováděl kontrolní šetření projektů NPI ČR, konkrétně kontroloval činnosti při realizaci projektů na podporu zvyšování digitálních kompetencí učitelů. Své závěry sepsal v Kontrolním závěru č. 22/02. Šetření NKÚ dopadlo pro NPI ČR pozitivně, přes dílčí kritizované výsledky NKÚ neuložil NPI ČR žádná nápravná opatření. NPI ČR tímto reaguje na sdělení uvedená v tiskové zprávě, kterou dne 13. února 2023 NKÚ k výsledkům šetření vydal.

Konzultanti IT poskytli v roce 2022 už téměř 500 konzultací, zdarma poradí i dalším školám

České základní školy postupně zavádí do praxe revidovaný Rámcový vzdělávací program v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. NPI ČR pro ně realizuje v informatické a digitální sféře zdarma různé formy podpory, nabízí také tým profesionálních konzultantů digitálních technologií, tzv. IT guru.

DIGI roadshow: vydařená premiéra setkání nad revizí RVP v digitální oblasti napříč republikou

DIGI roadshow, setkání ředitelů škol s odborníky, kteří jim mohou pomoci se zaváděním výuky nové informatiky a digitální kompetence, se uskutečnilo 6. prosince na všech krajských pracovištích NPI ČR. Nejpozději od 1. září 2023 musí všechny základní školy zařadit do výuky nový předmět informatika a začít rozvíjet digitální kompetence žáků napříč předměty.

Řada základních škol s novou informatikou už začala, k povinnému zahájení výuky zbývá rok. Učitelé a ředitelé mají několik možností podpory.

Školní rok 2022/23 přináší základním školám poslední možnost přípravy na výuku na prvním stupni podle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu v informatické oblasti. Zhruba 57 % základních škol a gymnázií zahájilo výuku podle revidovaných Rámcových vzdělávacích programů.

Výroční konference DigiSeč 2022 aneb Digitální technologie ve výuce i na vaší škole

Úvodem října proběhl 10. ročník konference DigiSeč. Program dvoudenní akce zaměřené na digitální technologie ve školní výuce byl určen hlavně pedagogickým pracovníkům základních škol a gymnázií a soustředil se formou přednášek a workshopů na informace k tématu digitálních kompetencí a nové informatiky a jejich praktického využití ve školách v souvislosti s revizí RVP.

Videa

Reportáž z 1. setkání DIGI roadshow - nového formátu setkání, jehož cílem je propojit odborníky se školami, učiteli a řediteli, kteří potřebují pomoci při zavádění revize informatiky, 6. 12. 2022

DigiSeč 2022: Ondřej Neumajer - Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty, 3. – 4. 10. 2022