Velké revize RVP ZV

Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Na koho se obrátit

Veronika Loosová
kontakt pro média – pro další dotazy či zprostředkování rozhovorů
veronika.loosova@npi.cz

Tiskové materiály

Prohlášení k problematice vzdělávací oblasti Umění a kultura

Národní pedagogický institut ČR zveřejnil své prohlášení k oblasti Umění a kultura, složené ze zástupců pěti oborů – hudebního, tanečního, výtvarného, dramatického, filmového a audiovizuálního.

Další krok k inovaci RVP pro základní vzdělávání: Koncepce revize vzdělávacích oblastí jsou veřejně dostupné na webu NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) zveřejnil Koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „koncepce“), které byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“).

Škola budoucnosti je o další krok blíž. To hlavní z Hlavních směrů revize RVP

Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize.

Vyhodnocení veřejných připomínek k hlavním směrům pro revizi RVP

Veřejné připomínkování dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV skončilo 21. dubna 2022. Během měsíce, kdy připomínkování běželo, se u Expertního panelu MŠMT sešlo více než 3 600 připomínek. Expertní panel se nimi nyní podrobně zabývá.

Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

Svět se dynamicky vyvíjí a chceme pro naše děti školu, která je připravuje ne na minulost, ale na budoucnost. Školu, která neklade důraz na biflování stohů dat, ale rozvíjí v žácích dovednosti a kompetence.

Expertní panel Hlavních směrů revize RVP ZV zpracuje připomínky odborné veřejnosti i učitelů po sérii workshopů

Série workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV, které uspořádal expertní panel v průběhu listopadu a prosince 2021, posunula diskuzi o budoucí podobě RVP ZV a celkově o vzdělávání na základních školách.

Videa

Úvodní on-line setkání koncepčních pracovních skupin Revize RVP ZV, 26. 7. 2022