Svobodný přístup k informacím

Na této stránce najdete všechny informace týkající se poskytování informací podle zákona o ochraně osobních údajů.

Informace vztahující se k působnosti Národního pedagogického institutu České republiky (dále NPI ČR) jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud podle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NPI ČR může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován.

Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace NPI ČR

V souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se vydává tento sazebník úhrad nákladů za pořízení informací. Jednotlivé sazby odpovídají sazebníku MŠMT z 10. 11. 2015, č.j. MSMT–35275/2015–1.

Náklady na pořízení kopií

  • Pořízení 1 strany kopie formátu A4 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 1,00 Kč barevné: 2,00 Kč

  • Pořízení 1 strany kopie formátu A3 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 2,00 Kč barevné: 4,00 Kč

  • Pořízení oboustranné kopie formátu A4 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 2,00 Kč barevné: 4,00 Kč

  • Pořízení oboustranné kopie formátu A3 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 4,00 Kč barevné: 8,00 Kč

  • Pořízení kopie nebo tisku v jiném formátu – individuální kalkulace dle skutečných nákladů. Je-li požadovaná informace součástí publikace nebo tiskovině vydávané NPI ČR, hradí se náklady ve výši příslušného výtisku.

  • Náklady na pořízení technických nosičů dat 1 ks DVD-R: 12,00 Kč 1 ks DVD-RW: 26,00 Kč

Jiný technický nosič dat podle skutečných nákladů

Poskytne-li žadatel vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadovanou informaci zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informace žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku provozovatele poštovních služeb. V případě osobního odběru požadované informace nebude úhrada tohoto nákladu požadována.

Náklady v případě rozsáhlého vyhledávání informací

Osobní náklady

Pokud jde o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vychází se z principu úhrady nákladů, spočívajícího v úhradě jen skutečně vzniklých nákladů. NPI ČR účtuje po uplynulých půlhodinách. Hodinová sazba je podle výše uvedeného nařízení vlády odvozena z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.
Práce odborného pracovníka NPI ČR: 150,00 Kč za 30 minut

Provedení úhrady a její formy

Celková výše požadované úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů dle odstavců I. – IV. Nepřesáhne-li celková výše úhrady částku 100,00 Kč, nebude úhrada požadována. Žadatel provádí úhradu buď osobně na pokladně na Centrálním pracovišti NPI ČR, Senovážné nám. 25, Praha 1, anebo převodem na účet NPI ČR vedeném u ČNB 79530011/0710. Při úhradě nákladů převodem uvádí variabilní symbol sdělený v oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací.