Jaká budoucnost čeká na formální a neformální vzdělávání? Odpoví plzeňská konference

Mezinárodní konference zaměřená na otázky perspektivy formálního a neformálního vzdělávání začíná ve středu 12. do čtvrtka 13. června v západočeské metropoli. Akci nabitou inspirativními workshopy a diskuzemi pořádá Plzeňský kraj a Středisko volného času Radovánek, za účasti MŠMT, Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR), ale také zahraničních řečníků a řady dalších renomovaných odborníků ve vzdělávání. Hlavními tématy budou vzdělávání generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, otázky wellbeingu a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu. 

Konference samotná si vytkla za cíl přinést nové náměty a vize do tématu zájmového neformálního vzdělávání s provázáním do vzdělávání formálního. Je totiž třeba změnit myšlení pedagogické veřejnosti tak, aby vzdělávací systém připravoval aktivní a odpovědné lidi, připravené fungovat v dynamicky se měnící společnosti. Upozornit na důležitost osobnostně sociálního rozvoje žáka každé školy a školského zařízení, kde by učitelé a učitelky měli důsledně využívat pedagogickou diagnostiku.

„Novým kurikulem bychom chtěli do škol přinést větší sepětí s tím, co se děje v jejich bezprostředním okolí. Sepětí s tím, čím mladí lidé žijí a s čím se setkávají. A toto setkávání mohou velmi dobře zprostředkovat externí organizace. Je jistě velmi žádoucí, pokud žáci slyší příběhy pamětníků nebo odborníků na finance, nebo je pedagog bere v rámci výuky do místního muzea či ekologického centra, aby některé věci zažili i jinak než během výkladu ve třídě. To jsou totiž věci, kterými žije jejich okolí a my chceme, aby jimi děti žily také,“ řekl Kamil Ubr, který je ředitelem odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání na NPI ČR, a který přivítal účastníky dvoudenní konference.

Mezi zahraničními řečníky konference budou Martin Landgren, který je zkušený facilitátor v organizaci Celemi a zodpovědný za síť EMEA Celemi Solution Partner, dále Albena Spasova, spoluzakladatelka společnosti EdTech Cluster Bulgaria nebo Balasz Koren z EdTech Hungary, kteří představí témata související se vzděláváním generace Z. Albena je přední osobností v oblasti inovací a transformace vzdělávacích technologií v Bulharsku. Balasz Koren zase pomáhá učitelům zlepšovat jejich dovednosti v oblasti digitálního vzdělávání a vyvíjí aktivity pro učitele, žáky a rodiče zaměřené na bezpečný internet.

Dalšími významnými hosty konference budou například Hana Dux Blažková, která působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a dlouhodobě propojuje oblast byznysu, startupů a škol. Silvie Pýchová, programová manažerka Partnerství pro vzdělávání 2030+, dlouholetá ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a v současnosti členka poradního týmu prezidenta republiky pro oblast vzdělávání. Nebo Daniel Pražák, učitel dějepisu a přírodopisu, jinak duchovní otec a moderátor (nejen učitelského) podcastu Hovory z kabinetu. Dále Zdeňka Chocholoušková, která působí jako garantka podpory nadání v Národním pedagogickém institutu ČR nebo Milan Edl, proděkan Fakulty strojní pro rozvoj a vnější vztahy, zakladatel Dětské technické univerzity v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Kromě důležitosti provázání formálního a neformálního vzdělávání konference upozorní také na vrcholící Evropský rok dovedností, který vyhlásila Evropská komise v květnu loňského roku, s cílem pomoci řešit kritický nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce v rámci celé EU. Klíčem jsou právě nové dovednosti, které si zaměstnanci postupně rozšiřují a doplňují, ale také vedení organizací, které umožní svým lidem flexibilitu a čas na učení. Více o Evropském roce dovedností: https://year-of-skills.europa.eu/index_en?etrans=cs&prefLang=cs

V kurzech a projektech NPI se snažíme se podporovat učitele i žáky ve vlastní kreativitě a podnikavosti, dovednostech pro řízení vlastní kariéry. Nezbytné jsou dnes pokročilé digitální dovednosti a mezi mladými oblíbené zelené dovednosti. Každá dovednost a zkušenost se dnes na trhu práce počítá, pokud je zaznamenaná a potvrzená,“ uvedla Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass.

Na konferenci jsou zváni zástupci škol a školských zařízení, ředitelé, učitelé, pedagogové a další aktéři ve vzdělávání.


Kontakt pro média:

Martina Weigertová, odborný pracovník, tel. 775 259 844, martina.weigertova@npi.cz
Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel.: 725 890 501, radek.melichar@npi.cz