Konference projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Národní pedagogický institut ČR pořádal závěrečnou konferenci k projektu s názvem Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), která představila projekt zainteresovaným odborníkům, organizacím a institucím. Konference se uskutečnila ve středu 30. listopadu 2022 v Konferenčním centru Národního pedagogického institutu České republiky. 

Projekt APIV A se zaměřoval na několik aktivit: Průběžné a dlouhodobé šetření postupu zavádění společného vzdělávání, příprava programů dalšího vzdělávání pedagogů ve školách, příprava a ověření nástroje pro zjišťování úrovně znalosti českého jazyka u žáků-cizinců a tvorba referenčního rámce znakového jazyka. 

Projekt byl původně vyhlášen na 60 měsíců se zahájením 1. 5. 2017 a ukončením 30. 4. 2022. Z důvodu dopadů pandemie covid-19 byl projekt prodloužen o 8 měsíců, tj. do 31. 12. 2022. 

Každou klíčovou aktivitu představili kolegové z realizačního týmu, odborníci v dané oblasti. Kromě toho na konferenci vystoupili velmi zajímaví hosté jako prof. PhDr. Stanislav Štech s tématem „Co je společné vzdělávání“ z Pedagogické fakulty UK. K otázce po směřování   inkluze, se uskutečnilo sympozium, které vedli doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., a PhDr.  Denisa Denglerová, Ph.D. z fakulty Humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Na konferenci se prezentovaly poznatky z výzkumných  šetření provedených v rámci klíčové aktivity 2, vedené PhDr. Jiřinou Novotnou, která přinášejí velmi zajímavý pohled na společné vzdělávání v základních, ale i mateřských a středních školách.  Šetření, prováděná opakovaně a z různých pohledů, monitorovala postup zavádění společného vzdělávání a změny, k nimž v důsledku inkluze ve školách dochází. Pozornost byla věnována i výuce v období covidu. Klíčová aktivita 2 také vyhledávala příklady inspirativní praxe ze škol, které budou sloužit pedagogickým pracovníkům jako inspirace pro řešení konkrétních situací, se kterými se střetávají. 

V klíčové aktivitě 3 (pod vedením Mgr. Andrey Cibulkové) byla představena nabídka nových vzdělávacích modulů, ze kterých lze vytvořit programy dalšího vzdělávání cílené na určitou skupinu pedagogů (např. vyučující v předškolním vzdělávání, vyučující 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga), i celých vzdělávacích programů (např. Kurz znakového jazyka pro asistenty pedagoga). Tyto programy jsou zaměřené na posílení profesních kompetencí pedagogů spojených s realizací společného  vzdělávání. Tematicky se vzdělávací moduly a programy zaměřují jak na informace podstatné pro zahájení společného vzdělávání, tak na dílčí pedagogická opatření, na specifika práce s jednotlivými skupinami dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, na specifika práce v heterogenní třídě, na jednotlivých stupních vzdělávání apod. V rámci této klíčové aktivity bylo připraveno 154 vzdělávacích modulů a 4 ucelené vzdělávací programy. Speciálně je třeba zmínit vytvoření publikace „Užití prvků aplikované behaviorální analýzy ve školním prostředí“, která je součástí metodického materiálu k pilotně ověřenému vzdělávacímu programu o využití tohoto vědecky ověřeného přístupu v edukaci dětí a žáků s poruchou autistického spektra. 

V klíčové aktivitě 4 (vedené Mgr. Yvonou Kosteleckou, Ph.D. a následně PhDr. Janou Kašparovou) byl připraven a prezentován nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v češtině jako druhém jazyce u žáků cizinců na ZŠ. Součástí je i webinář, který učí pedagogy tento nástroj používat. 

Dále byly v aktivitě vytvořeny  metodické a výukové materiály pro pedagogy na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka. S jejich ukázkou se seznámili i účastníci konference. Pozornost byla v aktivitě věnována také monitorování pedagogické realizace poskytování podpůrných opatření podle §16 školského zákona a dalších forem podpory dětem a žákům cizincům v MŠ a ZŠ při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Získané informace byly využity jako podklad při přípravě nového systému podpory dětí a žáků cizinců v předškolním a základním vzdělávání. 

V klíčové aktivitě 5 vedené Bc. Martinem Kafkou vznikl a byl na konferenci představen v rámci Evropy unikátní výstup, a to Referenční rámec pro český znakový jazyk, který poskytne obecný základ pro výuku českého znakového jazyka, konkrétně pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek a učebnic. Jedná se o 3 dokumenty: Referenční rámec pro znakové jazyky (teoretický základ pro vypracování popisů jednotlivých referenčních úrovní českého znakového jazyka, či jiného znakového jazyka), Popisy referenčních úrovní A1-B2 pro český znakový jazyk (cílem je poskytnout základní popis českého znakového jazyka) a Glosář (slouží pro potřeby objasnění a vyjasnění termínů používaných v předcházejících dokumentech). Tyto výstupy zároveň otevírají nové možnosti nejen pro vzdělávání neslyšících.   

Program konference naleznete ZDE

Všechny výstupy budou zveřejněny na webových stránkách projektu: www.apiva.cz

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz