Press rozhovor: Podpora nové informatiky jde správným směrem

Pro školy je revize nové informatiky velkou výzvou. Čeká je seznamování žáků s programováním, robotikou, vedení k hlubšímu porozumění a kritičtějšímu využívání moderních technologií a mnoho dalšího. Kdo jim v tom bude oporou a kde mohou čerpat inspiraci? Národní pedagogický institut připravil celou síť podpory, která je provede změnami krok za krokem. Na co se mohou těšit? Dozvíte se v rozhovoru s krajským ICT metodikem projektu SYPO a učitelem ze ZŠ Lesní v Liberci Tomá-šem Řebíčkem, který pomoc školám při zavádění nové informatiky koordinuje.

Pro školy je revize nové informatiky velkou výzvou. Čeká je seznamování žáků s programováním, robotikou, vedení k hlubšímu porozumění a kritičtějšímu využívání moderních technologií a mnoho dalšího. Kdo jim v tom bude oporou a kde mohou čerpat inspiraci? Národní pedagogický institut připravil celou síť podpory, která je provede změnami krok za krokem. Na co se mohou těšit? Dozvíte se v rozhovoru s krajským ICT metodikem projektu SYPO a učitelem ze ZŠ Lesní v Liberci Tomá-šem Řebíčkem, který pomoc školám při zavádění nové informatiky koordinuje.

Co všechno NPI pro školy chystá?

Národní pedagogický institut ČR spolu s ministerstvem školství připravují masivní podporu pro všechny školy v České republice, tahle podpora bude nabízena po vl-nách dle náběhu jednotlivých škol. V první fázi se zaměříme na školy, které chtějí začít již od 1. září 2021.

Kolik takových škol bude?

Odhadujeme, že půjde zhruba o tři sta zapojených škol, ale přiznám se, že jsem sám zvědavý, kolik se jich nakonec odhodlá ke změně přihlásit již tento rok.

Co by školám mohlo pomoci v rozhodování, kdy se do změn pustit?

Připravili jsme pro ně velké množství materiálů a zdrojů, které publikujeme na webu revize.edu.cz. Podklady mohou školám pomoci k orientaci a zvážení, zda se zapojit již od letošního září. Zároveň na webu zveřejňujeme příklady dobré praxe z jednotlivých škol, které je mohou inspirovat a motivovat. Nabízíme také strukturu toho, jak se změnami začít. V nejbližší době se tu objeví další sekce věnující se roz-voji digitální kompetence v jednotlivých oborech. Také jsme v jednotlivých krajích spustili oblastní workshopy zaměřené na novou informatiku dle změněného RVP ZV v rámci projektu Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO).

Na koho všeho vaše podpora cílí?

Školám nabízíme bezplatné vzdělávání pro všechny cílové skupiny. Tím myslíme jak ředitele, vedení škol, školní koordinátory ŠVP, pedagogy informatiky i učitele všech ostatních oborů. Kromě vzdělávání budou moci školy využít i bezplatných konzultací, které budou individuální či skupinové.

S čím vším se na NPI ČR mohou obrátit?

Pokusíme se jim nabídnout informace ze všech oblastí, které změny RVP ZV školám přinášejí. Již nyní mohou školy využívat například krajských informačních metodiků v každém kraji, kteří disponují veškerými informacemi. Zároveň chceme

z přihlášených škol budovat regionální centra, která by sdílením své praxe pomáhala ostatním školám v regionu. Postupně tedy bude přibývat další přímá podpora ve všech krajích prostřednictvím těchto center i Krajských pracovišť NPI.

Co dalšího od vás mohou školy čerpat?

Máme pro ně připravené vzorové školní vzdělávací programy (ŠVP), učebnice nové informatiky a další materiály, které postupně zveřejňujeme na webových stránkách revize.edu.cz. Chystáme také e-learningové a masivní kurzy, které budou rovněž pro všechny školy bezplatné.

Jak se mohou zájemci ke vzdělávání hlásit?

Školy, které chtějí začít vyučovat dle změněného RVP ZV od 1. září 2021, se mohou přihlásit prostřednictvím dotazníku, který je uveřejněn na webových stránkách revi-ze.edu.cz. Zde najdou také nabídku vzdělávacích akcí a další podpory.

Pokud se škola přihlásí, obdrží tzv. startovací balíček. Co je jeho obsahem?

Jedná se o jakýsi vstupní odrazový můstek. Skládá se z webináře pro ředitele školy, z webináře pro učitele informatiky v oblasti algoritmizace a programování, dat, infor-mací a modelování a zároveň informačních systémů a digitálních technologií. Poslední částí startovacího balíčku je workshop pro školní koordinátory, který je zaměřen na rozvoj digitální kompetence v oborech na úrovni školy a tvorbu ŠVP. Na tento startovací balíček bude navazovat podpora v podobě dalšího vzdělávání i individuál-ních konzultací, workshopů, intervizí apod.

Kdo bude učitele na workshopech učit? Kdo jsou superlektoři a garanti projektu?

Pedagogy budou vzdělávat primárně pedagogové a lidé přímo ze škol, kteří mají s danou oblastí zkušenost. Tito učitelé začnou v nejbližší době dostávat lektorskou podporu prostřednictvím superlektorů. To jsou lidé ze systémových projektů, jako je Podpora rozvíjení informatického myšlení (zkráceně PRIM), Podpora rozvoje digitální gramotnosti (Digitální gramotnost), Podpora práce učitelů (PPUČ) a Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), kteří jsou tvůrci vzdělávacích kurzů, metodik a dalších materiálů k digitální oblasti.

S kým dalším NPI na podpoře škol spolupracuje? Na koho dalšího můžete odkázat?

Snažíme se spolupracovat se všemi zapojenými subjekty a partnery. Primárně je to pochopitelně ministerstva školství. Partnerů je však mnohem více, včetně již výše uvedených systémových projektů (SYPO, PRIM, Digitální gramotnost, PPUČ), Aso-ciace ředitelů ZŠ, Jednota školských informatiků, DigiKoalice a další. Odkazovat bych chtěl zejména na již zmíněné stránky revize.edu.cz, kde učitelům přinášíme aktuality a relevantní informace, které pomohou školám v implementaci do školních vzdělávacích programů, ale zejména do běžné výuky. Jsme totiž přesvědčeni, že podpora nové informatiky a rozvoje digitální kompetence jde správným směrem s výhledem do blízké budoucnosti a uplatněním našich žáků na měnícím se trhu práce.

Tomáš Řebíček

Vystudoval jsem nejprve ekonomiku a management na pedagogické fakultě Technické univerzitě v Liberci a následně ekonomiku a management, obor podniková ekonomika, na Hospodářské fakultě TUL.

Od roku 2001 jsem pracoval na ZŠ Na Perštýně (dnes Doctrina) nejprve jako lektor kroužků a následně jako učitel informatiky a správce počítačové sítě (metodik ICT). Souběžně jsem začal učit také na ZŠ Husova informatiku a rovněž zde jsem pracoval jako správce sítě, později metodik ICT. Tyto aktivity jsem vykonával při studiích.

Přibližně od roku 2005 jsem se začal soustavně zabývat získáváním finančních prostředků z nejrůznějších zdrojů. Na toto téma jsem zároveň psal i svou diplomovou práci, protože v té době jsem již měl za sebou několik úspěšných projektů, které jsem realizoval na zmíněných školách.

Po dokončení studia se mi naskytla příležitost pracovat na ZŠ Lesní jako zástupce ředitele. Této příležitosti jsem využil a pracuji zde od roku 2007. V roce 2008 jsem se zároveň stal hodnotitelem projektů EU, konkrétně oblasti OPVK. Ve škole se mimo své běžné pracovní povinnosti zabývám projektovou činností, ziskem zdrojů ze strukturálních i jiných fondů a kompletním řízením v dané oblasti (celkově jsme již realizovali na ZŠ Lesní projekty s celkovou hodnotou přesahující 100 mil. Kč, což s sebou nese pozitiva v podobě vybavenosti a vzhledu školy, ale zároveň je to velkou zátěží na lidské zdroje), správou školské sítě a rozvojem využití ICT v běžné výuce.

V oblasti ICT je mým velkým koníčkem Linux, správa linuxových serverů (a daných služeb) a správa počítačových sítí. Dále se snažím věnovat praktickému využití ICT ve škole jak směrem k žákům školy tak při využití v běžné výuce.


KONTAKT 

Jan Štěpánek
oddělení komunikace s veřejností

jan.stepanek@npi.cz
+420 725 908 524