Řada základních škol s novou informatikou už začala, k povinnému zahájení výuky zbývá rok. Učitelé a ředitelé mají několik možností podpory.

Školní rok 2022/23 přináší základním školám poslední možnost přípravy na výuku na prvním stupni podle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu v informatické oblasti. Zhruba 57 % základních škol a gymnázií zahájilo výuku podle revidovaných Rámcových vzdělávacích programů.

Přitom od 1. září 2021 to bylo 19 % škol a od dalších školního roku již 38 %, což vyplývá z mimořádného šetření dat, které realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v roce 2022. MŠMT v současnosti pracuje na podrobnější analýze zjištěných dat. Ředitel odboru vzdělávací politiky Jaromír Beran k tomu říká: „Jsme rádi, že zájem zahájit výuku podle revidovaných Rámcových vzdělávacích programů byl velmi příznivý a zároveň motivovaný k tomu, aby si tyto školy mohly přednostně již v roce 2022 pořídit digitální učební pomůcky pro své žáky.”

„Je skvělé, že nastala změna, že můžeme výuku více přizpůsobit potřebám 21. století. Na navýšení hodin předmětu informatiky a změnu obsahu jsme čekali dlouho. Stávající hodinová dotace 1 + 1 byla už dlouhou dobu neodpovídající současnému světu, v tomhle směru nám ujížděl vlak,“ říká pedagožka Štěpánka Baierlová z brněnské ZŠ Labyrinth, kde učí matematiku, informatiku a robotiku. Výuku v souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) musí školy povinně zahájit na prvním stupni nejpozději od 1. září 2023 a na 2. stupni od 1. září 2024. V řadě z nich již probíhají přípravy a diskuse nad konkrétní podobou výuky, některé školy však stojí opravdu na začátku.

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) na základě Výzvy MŠMT s názvem “Implementace Komponenty 3.1 NPO” realizuje pomocí projektu NPO-3.1 DIGI širokou škálu podpory školám k zavádění nové informatiky a rozvíjení digitálních kompetencí žáků. Tato podpora je zdarma pro všechny školy, které se o ni přihlásí. „Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento projekt z NPO (Národní plán obnovy) je téměř 386 milionů korun,” říká Jaromír Beran, ředitel odboru vzdělávací politiky na MŠMT. „Program podpory NPI je prakticky rozdělen do tří úrovní, a to v závislosti na tom, v jaké fázi implementace ICT se škola nachází – jestli teprve začíná, už se připravuje, nebo již výuku podle revidovaného RVP zahájila,“ vysvětluje Tomáš Řebíček, který je součástí týmu, jenž v NPI ČR tuto podporu koordinuje, a zároveň působí jako pedagog na základní škole. S tím, jak se termín povinného zahájení revidované výuky v oblasti informatiky blíží, zájem ředitelů a učitelů o podporu narůstá.

Pro začínající školy je vytvořen tzv. Startovací balíček, který obsahuje webináře pro ředitele škol, jejich zástupce, pro koordinátory změny, resp. úprav školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitele nové informatiky. Od září 2022 si mohou školy objednat také lektora pro celou sborovnu, který přímo ve škole seznámí celý učitelský sbor se všemi novinkami: s cílem revizí RVP v informatice a digitálních kompetencích, s možností úprav ŠVP, s příklady, jak s novinkami začít.

Pro ředitele, zástupce, případně koordinátory ŠVP ve školách, jež začaly s přípravami nebo se už při výuce setkávají s konkrétními praktickými otázkami, jsou k dispozici individuální konzultace. Vedení školy může využít rovněž specializované konzultace odborníků, tzv. IT guru, v otázkách digitalizace školy – IT infrastruktura, správa sítě, konektivita, nákup a financování digitálního vybavení a učebních pomůcek.

Pedagogům jsou dále určeny vzdělávací kurzy v rozsahu 12–24 hodin. Pro učitele informatiky na 1. a 2. stupeň se zaměřením na jednotlivé oblasti nové informatiky, tedy Data, informace a modelování; Algoritmizace a programování; Informační systémy; Digitální technologie. Pro učitele ostatních předmětů se připravují a pilotují oborově zaměřené kurzy k rozvíjení digitálních kompetencí s přihlédnutím ke specifickým potřebám každé vzdělávací oblasti.

Součástí podpory jsou tzv. Digiplovárny. Jde o bezpečný moderovaný online prostor ke sdílení zkušeností, inspiraci a kolegiálnímu učení. Jednotlivé Digiplovárny jsou rovněž zaměřeny podle vzdělávacích oblastí a oborů.

Kromě podpory pro základní školy jsou k dispozici i úvodní webináře nejen pro ředitele gymnázií, ale i pro koordinátory změny a učitele informatiky. Pilotují se další navazující odborné kurzy právě v oblasti nové informatiky. Gymnázia mohou dobrovolně začít zavádět změny ve výuce již od školního roku 2022/2023, povinně pak od září 2025.

Důležitým informačním zdrojem jsou pro základní školy webové stránky Revize ICT v RVP ZV  v digitální oblasti. Najdou zde přehled, co všechno se mění, mohou se inspirovat zkušenostmi z praxe prostřednictvím videí a záznamů živých debat ředitelů a pedagogů u kulatého stolu a přihlásit se o některou z forem podpory. „Vše nastudovat, připravit, rozhodnout, nakoupit, proškolit. Každá pomoc byla vítaná,“ říká k období příprav Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou, která už má rok výuky úspěšně za sebou.

Samostatné stránky podpory mají k dispozici také Revize RVP gymnázií v digitální oblasti. Veškerá podpora NPI ČR je pro školy zdarma.

Více informací: https://www.edu.cz/digitalizujeme/npi/

Inspirativní videa pro školy mateřské, základní a střední k využití pokročilých digitálních učebních pomůcek v rámci výuky podle revidovaných RVP a nové klíčové digitální kompetenci, která vznikla ve spolupráci MŠMT a NPI ČR a jsou v nich ukázky přímo z výuky na školách: 

Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ

Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti MŠ a žáky ZŠ

Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ:

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz