Škola budoucnosti je o další krok blíž. To hlavní z Hlavních směrů revize RVP

Expertní panel MŠMT pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zpracoval podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize. Dokument předal ve středu 15. června 2022 ministru školství, mládeže a tělovýchovy, Petru Gazdíkovi k dalšímu internímu zpracování. Dokument obsahuje zadání, vizi a hodnoty, kterými se tvůrci RVP ZV, tedy Národní pedagogický institut ČR, učitelé z praxe, didaktici z pedagogických fakult a experti z nestátních organizací, budou při své práci řídit. Revize po připomínkování navrhují se i nadále zaměřit na rozvoj klíčových kompetencí dětí, nabídnout jim modernizovaný vzdělávací obsah a nově pojatá průřezová témata. Zvýrazňují důležitost dvou gramotností, které jsou základem pro další učení – čtenářské (včetně pisatelské) a matematické. Navrhují také nově koncipovat uzlové body. 

 

„Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání prošly připomínkovými řízeními, ve kterých se sešlo několik tisíc připomínek a podnětů od rodičů, ředitelů, učitelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Jsem upřímně rád, že tento dokument budí takovou pozornost, protože si to opravdu zaslouží. Je třeba si totiž uvědomit, že svět se dynamicky vyvíjí a my chceme pro naše děti takovou školu, která je připraví ne na minulost, ale na budoucnost. Školu, která neklade důraz na biflování stohů dat, ale rozvíjí v žácích dovednosti a kompetence, díky kterým budou lépe připraveni na svou následující profesní kariéru,” říká Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. 

Žáci budou ve své „škole budoucnosti“ díky revizím RVP motivovaní převzít odpovědnost za vlastní učení. Škola je více podpoří v kognitivní́ch soft skills, zejména v tvořivosti, kritickém myšlení́ a také v jejich komunikačních kompetencích obecně. Kompetence sociální a personální budou explicitně rozšířeny o principy wellbeingu. Občanské kompetence budou rozšířeny o vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Kompetence pracovní se více zaměří na podnikavost. Digitální vzdělávání zahrne přípravu na to, jak se bránit dezinformacím a manipulacím. Kulturní kompetence budou nadoborové, nikoliv vázané pouze na oblast umění a kultury.

 

Proč je změna potřeba
Rámcový vzdělávací program od roku 2007 nahradil jednotné osnovy. Jeho revize prosazuje školu, která rozvíjí v žácích dovednosti a kompetence, díky nimž budou lépe připraveni na svět zítřka, o němž zatím mnoho nevíme. Taková škola umožňuje uspět každému žákovi nezávisle na jeho socioekonomickém prostředí a pomáhá rozvíjet jeho talenty a silné stránky. Učitelé v ní nejsou svázaní přeplněnými učebnicemi, ale mají prostor pro kreativitu, objevování a využívání inovativních metod. 

 

Pro koho a jak je změna připravována
Prostřednictvím konkrétních nástrojů pomohou revize učitelům, aby společně lépe plánovali svou výuku, efektivně mapovali pokrok žáků a poskytovali jim formativní zpětnou vazbu. Zároveň by pro ně měl školní vzdělávací program být zdrojem inspirace a učitelského sdílení. Proces revize je od začátku založený na spolupráci, diskuzi a hledání konsensu. Dokument je výsledkem dvou připomínkových řízení, ve kterých se sešlo několik tisíc připomínek a podnětů od rodičů, ředitelů, učitelů a dalších aktérů ve vzdělávání. RVP ZV bude připraven na podzim 2023. Do té doby bude v nastavené komunikaci s veřejností pokračovat NPI ČR, který dokument RVP ZV tvoří. Školy budou mít možnost začít podle nového plánu vyučovat v září 2024, od září 2025 bude pro školy povinné vyučovat dle revidovaného plánu alespoň v prvním a šestém ročníku.

 

Jak bude změna podpořena
To, že dochází ke změně v kurikulárním dokumentu samo o sobě nemusí znamenat změnu ve výuce. Aby došlo k proměně vzdělávání, je třeba vytvořit školám podmínky. Součástí plánované podpory je přímá podpora škol v přípravě, vyhodnocování i práci se svými vzdělávacími programy, podpora inovativních přístupů k výuce, sdílení příkladů dobré praxe i tvorba výukových materiálů dle revidovaného RVP ZV. Kromě podpory práce s kurikulem MŠMT ve spolupráci s NPI ČR, fakultami připravujícími učitele a dalšími partnery, pracuje na dalších nezbytných krocích: změna pregraduální přípravy učitelů, podpora ředitelů, střední článek podpory nebo kabinety SYPO. 

 

Jaké práce budou následovat
Po vydání Hlavních směrů revize RVP ZV začnou na NPI pracovat oborové skupiny. Nejprve je nutné zahájit práci koncepční a kompetenční skupiny, na kterou navážou svou prací skupiny oborové. Proces bude probíhat transparentně a skupiny nejprve předloží do veřejné diskuze stručnou analýzu stavu a problémů jednotlivých oblastí, oborů i dalších částí RVP a zásady pro změnu obsahu, včetně možnosti jeho vypouštění. Souběžně s tvorbou RVP budou vznikat části modelového ŠVP v několika variantách. 

 

Expertní panel je skupina odborníků, která Hlavní směry revize RVP ZV připravila. Dokument přehledně a srozumitelně představuje změny, k nimž má ve školách se zavedením revidovaného RVP ZV v roce 2025 dojít. V Expertním panelu jsou zastoupeni jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma.

 

Další podrobnosti najdete na webu: https://velke-revize-zv.rvp.cz/

VÍCE INFORMACÍ: 
Nejzásadnější změny plánované v rámci revize RVP ZV jsou: 

 • Formát RVP
  RVP ZV je digitální nástroj, jednoduchý k orientaci nejen pro ředitele a učitele, ale i pro rodiče. 
 • Klíčové kompetence
  Názvy a klasifikace klíčových kompetencí budou zachovány, přidána bude kulturní kompetence. Zároveň bude v RVP ZV aktualizováno a zpřesněno jejich vymezení, včetně stanovení úrovní jejich dosahování. Dojde k propojení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů.

NÁZVY KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ - AKTUALIZACE/ZPŘESNĚNÍ

Kompetence k učení - Včetně rozhodování́ a převzetí́ odpovědnosti za vlastní učení

Kompetence k řešení problémů - Budou explicitně obsahovat kognitivní soft skills, např. kritické myšlení.

Kompetence komunikační - Navazují na čtenářskou gramotnost, ale jsou širším pojmem.

Kompetence sociální a personální - Budou explicitně rozšířeny o principy wellbeingu.

Kompetence občanské - Budou explicitně rozšířeny o vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Kompetence pracovní - Včetně zaměření na podnikavost.

Kompetence digitální - Budou explicitně obsahovat schopnost bránit se dezinformacím a manipulacím. 

Kompetence kulturní - Bude se jednat o nadoborové kompetence, budou obsahovat např. tvořivost.

 • Gramotnosti
  Kromě kompetencí bude v RVP ZV zaveden pojem gramotnost. V jeho aktuálním znění je tento koncept obsažen, ale není v něm jednoznačně pojmenován. V revidovaném RVP ZV budou gramotnosti definovány na dvou úrovních:
 1. Základní gramotnosti (prolínající se všemi oblastmi a obory)
  - Čtenářská (včetně pisatelské)
  - Matematická
 2. Oblastní/oborové gramotnosti - Budou stanoveny odborníky na jednotlivé vzdělávací oblasti, případně obory při práci na RVP.
 • Modernizace vzdělávacího obsahu
  V rámci vzdělávacího oboru budou i nadále závazné očekávané výstupy. Učivo zůstává nepovinné. Jedním z hlavních cílů revize je obsah modernizovat tak, aby byly očekávané výstupy více propojeny s klíčovými kompetencemi. Tím bude vzdělávání reagovat na jevy ve světě a společnosti jako např. digitalizace, klimatická změna nebo nárůst populismu a autoritářství, zaměří se na udržitelnost, wellbeing žáků nebo kariérové dovednosti a podnikavost. Zároveň dojde k redukci vzdělávacího obsahu, čímž vznikne časový prostor pro využívání forem a metod výuky, které podporují rozvoj klíčových kompetencí a gramotností žáků.
 • Rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející
  Návrh na vymezení jádrového a rozvíjejícího obsahu má řadu zastánců i odpůrců a představy o pojetí a funkci “jádra” jsou velmi rozdílné. Expertní panel proto zpracoval alternativy z hlediska věcných kritérií pro rozdělení obsahu, organizace diferencované výuky a hodnocení žáků. K variantám panel uvádí přínosy a zejména rizika pro žáky a školy. 
  Směřování modernizace, redukce i rozdělení vzdělávacího obsahu oborovými skupinami při NPI bude v průběhu procesu předloženo k veřejné diskuzi.
 • Uzlové body a jejich význam
  Uzlové body budou sloužit k včasné identifikaci rizik a cílené podpoře jednotlivým žákům a školám.
  • Autoevaluace školy
   Každý učitel bude mít možnost využívat úlohy a další nástroje, pomocí kterých zhodnotí, jak si konkrétní žák osvojuje klíčové kompetence a získává základní i oborové gramotnosti. Vzdělávání tak bude skutečně směřovat ke klíčovým kompetencím a gramotnostem. 
   Systém nástrojů bude připraven pro využití ve 3., 5., 7. a 9. ročníku. V případě, že škola pracuje v jiném uspořádání než v ročnících (např. trojročích), může si uzlové body uspořádat tak, aby byly smysluplné v rámci svého školního vzdělávacího programu. 

  • Ověřování funkčnosti systému
   V 5. a 9. ročníku bude ověřována funkčnost vzdělávacího systému pro možnost zajistit případnou adresnou pomoc jednotlivým školám. Na ověřování je třeba se důkladně připravit a zajistit, aby ověřování bylo plně funkční. Je nutné, aby se nejednalo o testy s velkým dopadem na další vzdělávací cestu žáků (tzv. high-stakes testy). Testy je třeba vytvářet citlivě k žákům a jejich výsledky nebudou zveřejňovány, neboť jejich účelem není porovnávání škol ani žáků, ale mapování systému a adresné podpory ze strany státu.

 • Průřezová témata
  Průřezová témata budou stanovena prostřednictvím očekávaných výstupů, které budou zejména zkušenostní. Budou obsahovat to, co žák zažije, vyzkouší. Měla by být méně obsahová a naplňovat dovednostní i postojovou složku klíčových kompetencí.
  Konkrétní průřezová témata:
  Vztažené k žákovi - Spolu s klimatem školy rozvíjí žáky ve všech oblastech wellbeingu.
  Vztažené ke společnosti - Rozvíjí žáka a jeho vztah ke společnosti, včetně respektu k druhým, jeho fungování v demokratické společnosti a participaci na jejím utváření i vnímání kulturních odlišností.
  Vztažené ke světu - Rozvíjí zodpovědného jedince se zaměřením na svět, zejména ve smyslu udržitelnosti.

 • Rámcový učební plán
  Zachováno bude aktuální rozdělení vzdělávacích oblastí a oborů. Zároveň bude zachována alespoň současná svoboda škol při tvorbě vlastního učebního plánu. Navýšen bude počet disponibilních hodin, a to např. tím, že minimální počet hodin v učebním plánu bude stanoven pro jádrový vzdělávací obsah jednotlivých oblastí. 
  Další cizí jazyk bude v škola dle revidovaného RVP ZV muset povinně nabízet, žák si jej však nebude muset zvolit.
 
 • Modelové ŠVP
  Jedním z prostředků podpory škol je příprava modelových částí ŠVP. Tyto budou připraveny v digitálním prostředí (jako RVP), a to v několika variantách. Prostřednictvím prokliků bude možné se dostat až na úroveň výukových materiálů. Školy tyto části mohou převzít, inspirovat se jimi, ale také mohou pouze využít poskytnutý elektronický systém a vytvořit si své ŠVP. Při tvorbě nástroje pro tvorbu ŠVP bude třeba dle možností zajistit napojení na stávající informační systémy škol, aby bylo možné s vytvořeným ŠVP pracovat při plánování a vyhodnocování výuky. 
  Hlavní směry revize RVP ZV jsou vytvářeny pro právě probíhající proces revize kurikula. Při práci NPI a pracovních skupin na tvorbě revidovaného RVP ZV není vyloučeno, že vzniknou nové návrhy nebo náměty. Takové spíše výjimečné případy bude nutné projednat s MŠMT a expertním panelem a podrobit veřejné diskuzi. Pro následné revize budou jejich podkladem platné strategické dokumenty (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+). 

Kontakt pro více informací: 
Lucie Šplíchalová
+420 604 150 078
lucie.splichalova@npi.cz