Trvá nárůst počtu žáků přicházejících do středních škol

Trend, který začal v roce 2017, meziroční nárůst počtu žáků vstupujících do 1. ročníků středních škol po základním vzdělání, pokračuje i nadále. V roce 2021 se jednalo o 5 423 žáků, což představuje 5,1 % nově přijímaných (v minulém roce byl nárůst o 2 395 žáků – 2,2 %). V dalších letech lze očekávat ještě vyšší nárůsty, po roce 2025 lze opět očekávat pokles. Každoroční nárůst počtu patnáctiletých přináší radost zaměstnavatelům, protože se již začínají zvyšovat i počty absolventů.

Rozdělení žáků, přicházejících ze základních škol, mezi učební a maturitní obory se pomalu mění. V roce 2011 vstupovalo do maturitních oborů 67,4 % nově přijímaných žáků, v současnosti je to 71,9 %.    

Podíl žáků vstupujících do učebních oborů se v roce 2021/22 dostal na historicky nejnižší hodnotu 27,2 %, což představuje 30 199 žáků. Jako vysoce kvalifikovaní dělníci pro náročná povolání jsou připravováni také žáci v maturitních oborech zahrnujících odborný výcvik, jejich podíl činí 6,0 % (6 662 žáků). Novou velkou výhodou je, že poměrně značná část těchto žáků může v průběhu studia získat i výuční list, tedy mají kvalifikaci i když se jim nepodaří odmaturovat.

Postupně roste zájem o klasické maturitní obory v odborném vzdělávání, na které nyní připadá 40,1 % (44 454 žáků).

Podíl žáků vstupujících do gymnaziálního vzdělávání (u víceletých do jeho vyššího stupně) činí 21,6 %, což představuje 23 935 žáků, do lyceí bylo přijato 4,2 %, tedy 4 680 žáků.

Velmi zajímavý je zvyšující se zájem dospělých o zkrácené studium, což vlastně představuje rekvalifikaci, umožňující uplatnit se v jiném povolání. V učebních oborech je zájem hlavně o elektrotechnické (1 033 přijatých), stavební (243) a strojírenské (175) obory, v maturitních oborech pak o předškolní pedagogiku (1 359 přijatých), zdravotnictví (100) a stavební obory (95). Toto rozložení zájmu o získání druhé profese avizuje, jaké profese vedou k dobrému uplatnění na trhu práce.

Ke změnám zájmu žáků dochází také v oborovém pohledu. V učebních oborech došlo k významnějším nárůstům přijatých žáků v zemědělských a stavebních oborech, naopak pokles, a to velice výrazný, byl v oborech gastronomických, podstatně nižší pak v oborech strojírenských a uměleckých.

V maturitních oborech vykazují nárůst zemědělské a informatické obory, vysoký pokles vykazují obory umělecké, stavební a obory zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na portálu:

www.infoabsolvent.cz

Studie:  

Počty a podíly nově přijatých žáků

Oborová struktura žáků v SŠ a VOŠ

Analytická publikace k vývoji vzdělanostní a oborové struktury

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz

Graf. Vývoj podílů žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií do vyššího stupně)