Týden pro wellbeing ve škole poukáže na důležitost wellbeingu pro duševní zdraví i učení dětí a mladých lidí

Společný hlas je více slyšet, a proto více než 60 organizací z celé České republiky společně v týdnu od 13. 2. – 20. 2. pořádá Týden pro wellbeing ve škole. Bude to týden plný akcí, workshopů, seminářů, vzdělávacích kampaní a happeningů jejichž cílem je poukázat na wellbeing jako na základní princip pro prevenci duševních onemocnění, ale také pro to, aby se děti a mladí lidé efektivně učili. Týden uzavře Konference pro wellbeing ve škole (20. 2. v Centru současného umění DOX v Praze), která se zaměří zejména na wellbeing vyučujících. Koordinátorem nultého ročníku Týdne pro wellbeing ve škole je Partnerství pro vzdělávání 2030+.

“Wellbeing zahrnuje několik vzájemně souvisejících oblastí – fyzickou, kognitivní, sociální, emoční a duchovní. K podpoře každé z nich můžeme uplatňovat širokou škálu opatření, od zdravého stravování, přes nenásilnou komunikaci po hodnotové vzdělávání. V Česku je řada organizací, které se věnují aktivitám podporujícím wellbeing v některé z těchto oblastí. Abychom školám a dalším zájemcům nabídli co nejširší škálu příkladů a inspirací, jak k podpoře wellbeingu ve vzdělávání přistoupit, bylo propojení s dalšími aktéry naprosto logickým krokem. Máme velkou radost, že se nám podařilo vytvořit tak širokou platformu organizací, které téma wellbeingu spojuje,” vysvětluje myšlenku stojící za nultým ročníkem Týdne pro wellbeing Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+.

“Z dat víme, že se wellbeing a duševní zdraví dětí a mladých lidí v ČR zhoršuje. Zároveň ve vzdělávání působí už dnes množství organizací, které se tomuto tématu věnují, vzdělávají v něm pedagogy a pedagožky nebo přímo realizují vzdělávací programy pro studující. Každá z těchto organizací se většinou zaměřuje na konkrétní oblast podpory wellbeingu, například prevenci patologického chování nebo na individualizaci výuky nebo na chování dětí v kyberprostoru. Všem jde ve výsledku o stejnou věc, o zdravý rozvoj dětí ve vzdělávání, což také považují základ pro to, aby se děti mohly ve škole kvalitně učit. Proto jsme se spojili v rámci Týdne pro wellbeing ve škole, na kterém spolupracuje víc jak 60 organizací, které v tomto týdnu budou společně upozorňovat na význam podpory wellbeingu ve vzdělávání,” vysvětluje myšlenku stojící za nultým ročníkem Týdne pro wellbeing Silvie Pýchová, programová manažerka Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Jak důležité je udělat z wellbeingu skutečnou prioritu, bohužel dlouhodobě potvrzují data z řady výzkumů, které se týkají duševní pohody dětí a mladých lidí během učení a obecně jejich duševního zdraví nebo odolnosti vůči stresu. Mezinárodní srovnání dlouhodobě ukazují, že české děti se cítí ve škole více ohroženy než jejich vrstevníci z jiných zemí v rámci Evropy nebo OECD, cítí menší sounáležitost se školou, kde tráví velkou část svého dne nebo si méně věří v tom, že mohou být ve škole a v učení uspět, což negativně ovlivňuje nejen jejich wellbeing, ale i výsledky jejich učení (PISA 2015, PISA 2018, TIMSS 2015, TIMSS 2019, výroční a tematické zprávy ČŠI). Studie i zkušenosti odborníků z praxe poukazují na horšící se duševní zdraví u mladé populace. Naposledy výzkum Národního ústavu duševního zdraví mapoval duševní zdraví žáků a žákyň 9. ročníků základních škol, podle něj:

  • více než 50 % žáků a žákyň 9. tříd projevuje známky zhoršeného wellbeingu,
  • až 40 % žáků a žákyň ZŠ projevuje známky středně těžké až těžké deprese,
  • 3 z 10 dotazovaných projevují známky středně těžkých až těžkých úzkostí.

Cílem Týdne pro wellbeing ve škole je zvýšit signifikantně povědomí o celé šíři problémů, se kterými se děti a mladí lidé potýkají. Zapojené organizace během Týdne pro wellbeing ve škole nabídnou zájemcům z řad odborné veřejnosti, ale například i rodičům inspiraci a řadu příkladů a nástrojů, jak wellbeing mladých, dospívajících i dospělých (nejen) ve školním prostředí rozvíjet. Každá ze zapojených organizací přináší svůj osobitý úhel pohledu na celou problematiku, zároveň je ale sledují společný cíl.

„Pro zlepšování duševního zdraví dětí a mladých považujeme za stěžejní, aby se téma wellbeingu na školách častěji otevíralo. Přejeme si svět, ve kterém se děti a mladí nebojí říct si o pomoc a ve kterém mají vyučující nástroje, díky kterým mohou téma otevírat. Týden pro wellbeing vnímáme jako synergickou snahu všech zapojených organizací se do tématu ponořit a vytvořit společně inspirativní, efektivní a podporující prostředí, které bere wellbeing vážně,“ říká Bára Pšenicová z organizace Nevypusť duši, která se zabývá prevencí v péči o psychiku a působí přímo na školách.

V průběhu celého týdne se uskuteční desítky akcí otevřených veřejnosti v off-line i on-line prostoru a také přímo na školách, kam jsou v rámci Týdne pro wellbeing ve škole ve spolupráci s Místními akčními plány rozvoje vzdělávání v různých regionech distribuovány materiály s metodickou podporou zaměřenou na systémové uchopení problematiky wellbeingu. Nultý ročník Týdne pro wellbeing ve škole nabídne řadu aktivit zaměřených na podporu wellbeingu učitelů, v programu je ale také řada otevřených worshopů a dalších aktivit určených pro širokou veřejnost a především pro rodiče. Nabídnou vhled mimo jiné do problematiky duševního zdraví a prevence duševních onemocnění, rozvoje fyzického wellbeingu dětí, rozvoje rodičovských dovedností, práce s emocemi u dětí. Přehled aktivit zapojených organizací je k dispozici na webu Týdne pro wellbeing.

“Dlouhodobě usilujeme o to, aby téma wellbeingu, zejména toho digitálního, dostalo v českém školství mnohem více prostoru. Jeho dosahování se totiž ukazuje být klíčovou kompetencí budoucnosti, na kterou je žáky i učitele potřeba systematicky připravit. Týden pro wellbeing ve škole proto vítáme jako skvělou možnost, jak nabídnout pedagogům i veřejnosti nové perspektivy a představit jim možné strategie, jak tuto problematiku řešit,” říká o zapojení své organizace do Týdne pro wellbeing ve škole Jana Klusáková Seďová z Replug me Education, z.s.

Zdroje pro editory:
Přehled aktivit zapojených organizací je k dispozici na webu tydenprowellbeing.cz
O tématu wellbeingu dlouhodobě informujeme na webu wellbeingveskole.cz

Týden pro wellbeing ve škole podporují Nadace České spořitelny, Nadace RSJ, Nadace BLÍŽKSOBĚ.

Partnerství pro vzdělávání 2030+ založilo v červnu 2020 sedm významných platforem ve vzdělávání podpisem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+: Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (dnes SOFA), Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin ČR a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Zapojené organizace se ztotožňují se dvěma hlavními cíli Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a chtějí aktivně přispět k jejich naplnění: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. V dubnu 2021 se přidalo sedm organizací v roli odborných partnerů: Asociace výchovných poradců, Centrum Locika, Centrum sociálních služeb Praha – Pražské centrum primární prevence, EDUin, Jednota školských informatiků, Učitel naživo a Učitelská platforma. V červnu 2022 se k Partnerství 2030+ přidaly další čtyři organizace odborných partnerů: Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, Cyril Mooney Education, Nevypusť Duši a PAQ Research. V září 2023 se již dvanáctým odborným partnerem stala Replug me Education. V listopadu 2022 byl založen a zapsán ústav Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú. Od ledna 2023 vystupuje Partnerství pro vzdělávání 2030+ již jako samostatná organizace. Našimi konzultačními partnery ústavu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, Asociace krajů České republiky a Národní ústav duševního zdraví. Finančními partnery Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou Nadace České spořitelny, Nadace RSJ, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace Lilie & Karla Janečkových, Nadační fond Kladné nuly a Nadace ČEZ.


Kontakt pro média:

Radka Hrdinová, mediální koordinátorka Partnerství pro vzdělávání 2030+, radka.hrdinova@partnerstvi2030.cz, 603 177 791