Výroční konference DigiSeč 2022 aneb Digitální technologie ve výuce i na vaší škole

Na začátku prvního říjnového týdne proběhl 10. ročník konference DigiSeč. Program dvoudenní akce zaměřené na digitální technologie ve školní výuce byl určen hlavně pedagogickým pracovníkům základních škol a gymnázií a soustředil se formou přednášek a workshopů na informace k tématu digitálních kompetencí a nové informatiky a jejich praktického využití ve školách v souvislosti s revizí RVP. Místem konání byl Kongres hotel Jezerka ve východních Čechách v těsné blízkosti přehrady Seč.

Jubilejní konference DigiSeč 2022, věnovaná tématu digitálních technologií ve výuce, cílila především na učitele všech aprobací na základních školách a nižším stupni gymnázií, ale i na ostatní pracovníky v základním a středním školství i mimo něj. Program dvoudenní akce, konané 3. a 4. října 2022 v přírodní lokalitě Železných hor, byl nabitý informacemi o digitálních kompetencích a nové informatice a jejich aplikaci ve výuce napříč vyučovanými předměty. Nouze nebyla ani o možnost vyzkoušet si digitální technologie v praxi. Účastníci si mohli osahat práci s digitálními nástroji při konkrétních aktivitách a rozšířit tak manévrovací prostor svých digitálních kompetencí. Důraz se přitom kladl na praktičnost, pochopitelnost a nahlížení souvislostí.

Konference navazovala na tradiční akci, kterou založil předchůdce NPI ČR. Obsah i průběh akce byl ale inovativní. Letošním záměrem bylo vpravit účastníky do překotných proměn současné reality, v níž digitální technologie zaujímají klíčové postavení a kterou ovlivňují ve všech sférách lidské aktivity. Z potřeby reflektovat tyto změny vzešla iniciativa Národního pedagogického institutu ČR, který chce být vlajkovou lodí moderního vzdělávání. „Desátý ročník konference Digitální technologie ve výuce reaguje na loňskou změnu rámcově vzdělávacích programů v digitální oblasti a většina škol se novou informatikou a rozvojem digitálních kompetencí zabývá nebo se na to chystá. Připravili jsme program, který pomůže při vykročení z komfortní zóny. I proto se mottem letošního ročníku stalo ‚malými krůčky k velkým věcem‘,“ představuje DigiSeč 2022 Daniela Růžičková, odborná garantka v oblasti informatického vzdělávání, NPI ČR.

Program konference byl pevně strukturován, takže účastníci měli přehled o jednotlivých akcích a mohli si z nich vybrat, co je zajímalo. Dopoledne prvního dne patřilo moderované plenární části, v níž na vybraná témata promluvilo několik řečníků z různých profesních oblastí, mnohdy překračujících rámec školství. Pondělní odpoledne a úterní dopoledne pak vyplňovaly praktické workshopy pod vedením šestnácti zkušených lektorů ze sféry základního a středního školství a z řad pracovníků NPI ČR a jiných institucí. Optimální organizace řečnických projevů i workshopů do devadesátiminutových bloků umožňovala dostatečné proniknutí do daných tematických okruhů, aniž by účastníky časově přespříliš zatěžovala.

Jako řečníci v plenární části vystoupili mj. popularizátorka AI a výzkumnice na FIT ČVUT Sara Polak, Bořivoj Brdička, tvůrce učitelského spomocníka Metodického portálu RVP.CZ, i takové osobnosti veřejného a vědeckého života jako předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ti všichni a další promlouvali k plénu na různorodá témata, jejichž pojítkem je efektivní využití digitálních technologií v edukačním procesu a potřeba transformace (nejen) vzdělávání. „Nevěřte tomu, že musíte být Steve Jobs, abyste se mohli angažovat v technologiích. Začněte malými krůčky a ono se to postupně nabalí,“ dodává účastníkům odvahu Sara Polak. K nutnosti změny edukačního systému se vyjádřila i Dana Drábová: „Protože škola je to místo, kde se učíme myslet. A zůstane nám to po celý život.“

Jedním z řečníků za NPI ČR byl také Ondřej Neumajer z Oddělení digitalizace ve vzdělávání. Ten se ve své profesní orientaci zaměřuje na problematiku účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání, na vzdělávací inovace a vzdělávací politiku. V plenární části zazněla jeho prezentace na téma „Proč měnit kurikulum pro dobu nejistoty“: „Znění rámcových vzdělávacích programů z roku 2021 přináší nový obsah výuky informatiky a rozšiřuje rozvoj digitálních kompetencí žáků i do ostatních vzdělávacích oborů. Za dva roky by mělo dojít k ještě rozsáhlejším změnám RVP. Poslední vývoj světa ukazuje, že jistoty, které formovaly náš svět v minulosti, už žádnými jistotami nejsou. Budoucnost je stále obtížněji předvídatelná, proto se mění základy toho, co dětem pomůže v ní dobře žít. Nastupující generace navíc čekají výzvy, jejichž řešení dnes neznáme nebo neumíme zařídit. Jakou cestou by bylo dobré se vydat a jakou roli v tom hrají digitální technologie? Proč není dobrý nápad postavit technologie do popředí hybných sil ve školách?“ Odkaz na celou prezentaci a také na video najdete pod článkem.

Workshopy, které následovaly po plenární části a vyplnily oba dny konference, se větvily do tří linií – digitální technologie, nová informatika a digitální kompetence. Tematické rozpětí jednotlivých workshopů bylo široké, jmenujme alespoň některé z nich: „O digitálních technologiích“ pro 1. a 2. stupeň zábavně, Nová informatika a jak na ni nebo Hybridní výuka i „po covidu“?. Kompletní seznam workshopů naleznete zde: https://digisec.npi.cz/#program.

A jak vnímají workshopy na konferenci sami účastníci? Z vyhodnocení na základě dotazníků vyplývá, že účast na workshopech byla rozhodně přínosná pro většinu (min. 70 %) respondentů, a to ve všech čtyřech oblastech porozumění pojetí výuky – v oblasti práce s daty, digitální technologie, informačních systémů i ve sféře konkrétních příkladů, které lze dál využívat a aplikovat. Účastníci velmi kladně hodnotili připravenost lektorů, jejich kompetentnost, odbornost a schopnost odpovědět na všechny otázky. Oceňovali zájem o potřeby škol, srozumitelnou komunikaci, praktická řešení pro aktivity se žáky i efektivní zprostředkování toho, co znamená rozvoj informatického myšlení a mezioborové didaktiky. „Líbilo se mi, že ten celý seminář měl nějakou strukturu, že jsme se představili, že jsme věděli, odkud jsme,“ uvádí Lenka Burešová, učitelka na ZŠ Čeperka.

To hlavní, co si účastníci podle ankety z workshopů odnesli, jsou zcela nové informace a zkušenosti, jiný pohled na informatiku a nový způsob její výuky, prohloubení kompetencí v práci se žáky a s technologiemi ve výuce, potřebu vzdělávat se v dané oblasti a motivaci k práci. 

Pozitivní odezvu vyvolaly i příspěvky řečníků v plenární části konference, a to nejvíce v oblasti konkrétních příkladů, dále využitelných v praxi, a na poli znalosti zdrojů online výukových materiálů. 

Za úspěchem letošní DigiSeče významně stojí Eva Fanfulová, obsahová garantka konference z NPI ČR. Ta k akci poznamenává: „Letos jsme udělali [konferenci, pozn. red.] trochu netradiční. … Chtěli jsme na konferenci dostat i učitele neinformatických předmětů.“ A do budoucna má tuto vizi: „Ponechala bych hlavní myšlenku – pozvat někoho netradičního, který je známý a zároveň může přinést úplně jiný pohled…“

Kromě zmíněných přednášek a workshopů měli na konferenci prostor také vystavovatelé, kteří zde představili své služby. Např. společnost Albi ČR prezentovala vzdělávací program Albi Škola s hrou, dodavatel technologií do výuky AV Media seznamoval se světem robotiky. Z dalších vystavovatelů zmiňme BOXED, kteří se zaměřují na inovace a modernizace s využitím ICT, dále Edugo Solutions – certifikovaný Google for Education Partner, Nakladatelství Fraus – největší učebnicové nakladatelství v ČR – a v neposlední řadě také firma Microsoft.

Ti, kteří se konference nemohli zúčastnit, ale zajímá je, co se na ní dělo, mohou navštívit web https://digisec.npi.cz/. Jsou zde k dispozici různé výstupy z konané akce, včetně prezentací z workshopů a videozáznamů a prezentací řečníků, např. také zmiňovaný příspěvek Ondřeje Neumajera, viz níže:

https://digisec.npi.cz/materialy-z-konference#neumajer

https://digisec.npi.cz/files/o-neumajer.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=lsodfEuyWak

Kontakt pro média:

Lucie Šplíchalová, tisková mluvčí NPI ČR, 604 150 078, lucie.splichalova@npi.cz