Do práce metodických kabinetů se od začátku roku zapojilo už téměř 700 učitelů

Od začátku roku 2024 proběhlo již více než 330 setkání územních metodických kabinetů, do kterých se zatím zapojilo přibližně 700 učitelů z různých škol. Ve 35 vybraných územích po celé ČR díky tomu vznikají učící se komunity. Dosavadní průběh setkání ukazuje nejen zájem učitelů o profesní rozvoj, ale také o vzájemnou spolupráci a sdílení know-how. Učitelé v metodických kabinetech mají zároveň možnost poskytnout hlubší zpětnou vazbu k právě probíhající veřejné konzultaci RVP.

Metodické kabinety vznikají v rámci projektu Podpora kurikulární práce škol Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) a mají za cíl mimo jiné podpořit zavádění revizí rámcových vzdělávacích programů. Představují unikátní platformu, kde učitelé z různých škol spolupracují na základě principů učící se komunity. Na financování projektu se podílí EU a MŠMT.

„Je to místo, kde se setkávají inovativní myšlenky, nové přístupy a zkušenosti, což má přínos nejen pro učitele v metodických kabinetech, ale následně také pro jejich kolegy a hlavně pro děti a žáky,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu.

Jana Smíšková, zástupkyně ředitele ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady a členka územního metodického kabinetu Společenské vědy ve Středočeském kraji k projektu uvádí: „Máme za sebou první setkání, při kterých jsme se vzájemně seznámili a začali plánovat společné činnosti. Nyní již společně promýšlíme témata výukových lekcí, následně je odučíme a společně se budeme věnovat zhodnocení práce, tzn. reflexi a zpětné vazbě. Očekávám, že v budoucnu přímo v praxi škol podpoříme zavádění zrevidovaných RVP a přispějeme tak k modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání. Jednoduše řečeno k tomu, aby učitelé lépe učili a žáci se lépe vzdělávali. To je také důvod, proč jsem se do projektu zapojila.“

Učitelé budou moci díky projektu využívat nejrůznější formy podpory a vzdělávání, které zahrnou například zvyšování oborových kompetencí a obecně pedagogického vzdělávání nebo práci se školními vzdělávacími programy (ŠVP). Projekt je podpoří v tom, aby žáky vedli k získávání potřebných kompetencí.

O metodických kabinetech
Metodické kabinety vycházejí z principů učící se komunity. Jsou rozděleny na Národní metodický kabinet a územní metodické kabinety, které fungují ve 35 územích ČR.

Metodické kabinety rozděleny do šesti sekcí:

  • Jazyk a komunikace,
  • Kultura, umění a zdraví,
  • Matematika a informatika,
  • Předškolní a prvostupňové vzdělávání,
  • Přírodní vědy,
  • Společenské vědy.

Členy Národního metodického kabinetu jsou zástupci MŠMT, vysokých škol, ČŠI, NPI ČR, CERMATu, asociací a dalších vzdělávacích organizací a předsedové sekcí územního kabinetu za kraj.

Společenské vědy. Mezi členy územních metodických kabinetů jsou aktivní učitelé, odborníci na danou vzdělávací oblast, zástupci školního poradenského pracoviště, zástupci VŠ. Dále zástupci MAS a další přizvaní zástupci organizací působících ve školství v daném území dle potřeby či zájmu.


Kontakt pro média:

Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel: +420 725 890 501, radek.melichar@npi.cz

Věra Štěpánová, tel: +420 770 141 878, vera.stepanova@npi.cz