Inovované rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání z roku 2021 přinesly změny v informatické a digitální oblasti - nový vzdělávací obor informatika a začlenění nové klíčové digitální kompetence. Školy musí tyto změny zapracovat do svých školních vzdělávacích programů a postupně zahájit výuku, a to nejpozději od 1. 9. 2023 na 1. stupni ZŠ, od 1. 9. 2024 na 2. stupni ZŠ a o rok později na gymnáziích.   

Mnoho škol v souvislosti s úpravami školních vzdělávacích programů v digitální oblasti  a při nastavování procesů změny využilo individuální konzultace s odborníky i další metodickou podporu NPI ČR nabízenou v rámci Národního plánu obnovy Digi.  

Individuální konzultace mohou probíhat prezenčně či online a dokážou nabídnout řešení na míru konkrétní škole. Petra Procházková, ředitelka ZŠ Horní Kruty oceňuje, že díky možnosti zaslat dotazy předem byla konzultantka dobře připravená: „Poslala jsem jí i naše aktuální ŠVP, takže už věděla, jaké oblasti budeme muset řešit.“ O individuální konzultance mají zájem právě ředitelé škol, potvrzuje konzultant Jaroslav Jirásko. „Dále jsou to zástupci, koordinátoři ŠVP, případně se představitelé školy účastní konzultace v tandemu. K nejčastějším tématům patří zavedení digitální kompetence do ŠVP a do celkového kontextu kurikula školy, ale i témata předmětu informatika. Bavíme se také o rámcovém učebním plánu – kde počet hodin přidat, kde ubrat. Velký zájem je o odkazy na materiály a učebnice,“ vysvětluje konzultant Jirásko.  

Konzultující se také zajímají o to, jakými způsoby mohou naplňovat výstupy RVP, když zatím nemají pořízené digitální pomůcky pro své žáky. Konzultantka Nikola Mihulková v této souvislosti doporučuje: „Když tvoříte ŠVP, je dobré nevázat se v něm na konkrétní roboty nebo stavebnice, pokud je ještě nemáte. Nová informatika se zpočátku dá učit i bez robotů a výstupy RVP naplníte také.“ „Škola, která je na začátku, někdy neví, odkud začít. Některé školy už mají vyřešený obsah a návaznosti v oboru informatika, ale řeší digitální kompetence, jak provázat jednotlivé obory, aby mohly dobře rozvíjet klíčovou digitální kompetenci,“ doplňuje konzultantka Petra Vaňková. „Konzultace mi pomohla, spoustu věcí jsem si ujasnila,“ říká ředitelka Procházková. Zeptejte se také – konzultace lze využít i opakovaně a zdarma.  

Konzultaci si školy mohou objednat prostřednictvím formuláře na webu revize.edu.cz nebo u krajského koordinátora pro revize ICT na krajském pracovišti NPI ČR. Aby byla konzultace ušitá na míru, je dobré, aby odborný konzultant předem věděl, s jak velkou školou bude pracovat, o jaký typ školy se jedná, jak vedení a učitelé uvažují o zavedení změn. Pokud už má škola revidované dokumenty v určité míře rozpracované, je užitečné, když je dá konzultantovi k dispozici ještě před domluveným setkáním. “Pro konzultanta je důležité, aby mu škola poslala předem konkrétní dotazy, které potřebuje řešit. Na nich je pak konzultace postavená,” upřesňuje Petra Tonhauserová, která má aktivitu v projektu NPO 3.1 digi v NPI ČR na starosti.