Reakce NPI ČR na tiskovou zprávu NKÚ z 13.2.2023 ke Kontrolnímu závěru č. 22/02, Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu

Nejvyšší kontrolní úřad (dále NKÚ) prováděl v období od ledna do září 2022 kontrolní šetření projektů Národního pedagogického institutu České republiky (dále NPI ČR), konkrétně kontroloval činnosti při realizaci projektů na podporu zvyšování digitálních kompetencí učitelů. Své závěry sepsal v Kontrolním závěru č. 22/02. Šetření NKÚ dopadlo pro NPI ČR pozitivně, přes dílčí kritizované výsledky NKÚ neuložil NPI ČR žádná nápravná opatření. NPI ČR tímto reaguje na sdělení uvedená v tiskové zprávě, kterou dne 13. února 2023 NKÚ k výsledkům šetření vydal.

V tiskové zprávě NKÚ je např. opomenut jeden z hlavních projektů, PPUČ (Budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů), který byl předmětem dané kontroly a o kterém NKÚ v Kontrolním závěru uvádí, že jej: “lze hodnotit jako účelný z hlediska dosažení stanovených dílčích cílů a výstupů. Z hlediska využití peněžních prostředků a jejich efektu na systém vzdělávání lze konstatovat, že některé výstupy daného projektu bude nutné dále rozvíjet tak, aby byly skutečným přínosem pro celou oblast vzdělávání” (viz kontrolní protokol, str. 4.). NPI ČR se závěrem souhlasí a poznamenává, že jako řešitel projektu právě tyto aktivity sám identifikoval v závěrečné zprávě projektu.

NKÚ v tiskové zprávě dále tvrdí, že MŠMT ČR ani NPI ČR neměly přehled o úrovni digitálních kompetencí učitelů v ČR. Příčinu vidí v tom, že “...NPI nesledoval a nevyhodnocoval data získaná z aplikace Profil Učitel21”. Aplikace není a nikdy nebyla určena k ověřování (testování) kompetencí učitelů. Každý profil je nastaven jako soukromý prostor uživatele, aplikaci provozuje NPI ČR jako metodickou pomůcku pro učitele. Jejím cílem je poskytnout pedagogům prostředí pro sebereflexi silných a slabých stránek v oblasti rozvoje začleňování práce s digitálními technologiemi do vlastní výuky a přípravy na ni.

Data o využití aplikace NPI ČR sleduje, čehož důkazem jsou NKÚ poskytnuté statistiky návštěvnosti i s počty založených nových profilů v aplikaci. Kromě cca 2 % učitelů, kteří aplikaci využili a která NKÚ uvádí, ji použilo několik dalších desítek tisíc učitelů bez registrace, což NKÚ v tiskové zprávě opomíjí. Navíc i v datech uveřejněných v Kontrolním závěru je vidět, že uživatelé aplikace přibývají i po skončení projektu. Důvodem je, že NPI ČR s aplikací dál pracuje, učitelům ji nabízí a doporučuje ji ve svých aktivitách.

NKÚ rovněž konstatuje, že Metodický portál RVP.CZ “...učitelé příliš nevyužívali”. S touto interpretací dat NPI ČR zásadně nesouhlasí. Metodický portál RVP.CZ je pro cílovou skupinu učitelů nejnavštěvovanějším vzdělávacím portálem v ČR (zhruba 10 tisíc přístupů denně). Podle vlastního šetření NKÚ jej zná a využívá 81,6 % ředitelů škol a 58,4 % učitelů, dalších 33,4 % učitelů jej zná a nevyužívá. Dosáhnout takto vysoké návštěvnosti i povědomí považuje NPI ČR za dobrý výsledek. Vzdělávací materiály nabízí v podstatě všechny moduly Metodického portálu RVP.CZ, kdy například odborné články vykazují dlouhodobě stabilní oblibu uživatelů, a v době uzavření škol z důvodů pandemie se jejich návštěvnost ještě zvyšovala. 

Modul Digitální učební materiály byl na Metodický portál RVP.CZ uveden v roce 2008. Od roku 2013 lze sledovat snižující se zájem o tento způsob podpory učitelů, což je způsobeno zejména technologickým vývojem (používáním cloudu, interaktivních online aplikací atp.) a obecně se zvyšujícími digitálními kompetencemi uživatelů. NPI ČR i nadále zájemcům zprostředkovává Digitální učební materiály jako jsou “pracovní listy, videa, zvukové ukázky, animace, simulace apod.”, aktuální denní návštěvnost těchto materiálů se pohybuje kolem 4 tisíc. Úsilí na inovaci nabídky NPI ČR ale směřuje do jiných oblastí, o kterou učitelé jeví stabilní nebo zvyšující se zájem. Jedná se například o odborné články či webináře. NKÚ tento posun v tiskové zprávě vůbec nezohledňuje.

Digitalizace ve vzdělávání je jedním z prioritních témat NPI ČR. Aktuálně NPI ČR realizuje revize RVP v ICT v digitálním projektu NPO 3.1. Revize RVP ZV NPI ČR připravuje k realizaci v projektu Kurikulum. Oba nové projekty (NPI 3.1 a Kurikulum) na výsledky navazují a rozšiřují je či je ještě rozšiřovat budou.

Veškeré informace k projektům jsou veřejně dostupné např. na webech:

ZA NPI ČR: Ivo Jupa, ředitel