S jakými problémy se potýkají školy při přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky? A co by jim pomohlo?

Podporu Národního pedagogického institutu ČR pro zavádění a výuku podle revidovaných RVP školy považují za přínosnou a dvě třetiny škol ji plánuje využít.

Vyplývá to z dotazníkového šetření Národního pedagogického institutu (NPI) ČR, které proběhlo v září 2022 a zaměřilo se na zavádění změn v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí na základních školách a gymnáziích a na jejich potřeby. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 4 601 základních škol a gymnázií. Na dotazník reagovalo 1 984 škol, z čehož nebylo 387 dotazníků vyplněno úplně.

Inovované rámcové vzdělávací programy (RVP) pro základní a gymnaziální vzdělávání přinášejí řadu změn. Došlo v nich k začlenění nové klíčové kompetence, (digitální kompetence) a nového vzdělávacího oboru (Informatika). Školy mají povinnost tyto změny zapracovat do svých školních vzdělávacích programů, základní školy již od školního roku 2023/24.

Některé školy změnu ŠVP odkládají

Část škol změnu ŠVP odkládá na pozdější termín. Primárním důvodem je především potřeba delšího časového období k přípravě na změny, jejich prodiskutování a příprava učitelů. Z doplňujících volných odpovědí je vidět, že školy nechtějí v relativně krátkém časovém období upravovat vzdělávací dokumenty vícekrát a vyčkávají na revize RVP.

Koordinaci změn ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) provádí v téměř polovině škol pouze jedna osoba, přestože se jedná o náročný proces, který obnáší velkou administrativní zátěž. NPI ČR pomocí vzdělávacích akcí pro vedení školy a koordinátory změny vede školy k práci se školním vzdělávacím programem jako k práci se živým dokumentem, který je výsledkem vzájemné diskuze pracovníků školy. Školy také NPI ČR podporuje v kvalifikovaném vzdělávání ICT metodiků a koordinátorů ŠVP, kteří by měli pomáhat se zavedením změny.

V rámci šetření NPI ČR také zajímalo, jak školy a jejich vedení hodnotí náročnost přípravy na výuku podle revidovaného RVP a jak celkově hodnotí školy náročnost úpravy ŠVP. “Jako nejnáročnější je hodnoceno přepracování učebních plánů (72 %) a získání informací o tom, co by podle nového RVP měli žáci umět (70 %). Složité je i samotné přijetí revizí v oblasti digitálních kompetencí žáků učiteli. Naopak shoda na výběru předmětů, ve kterých škola sníží časovou dotaci v konkrétních ročnících ve prospěch výuky informatiky, tolik problematická není,” říká Hana Novotná, vedoucí oddělení šetření, analýz a výzkumu NPI ČR.

Učitelé mají zájem o metodickou podporu

Účast na vzdělávacích akcích v rámci podpory od NPI ČR je školami považována za přínosnou. Podporu od NPI ČR pro zavádění a výuku dle revidovaných RVP plánují využít více než dvě třetiny dotázaných škol. Nejžádanější je podpora v oblastech vzdělávání učitelů a učitelek pro podporu v oblasti digitálních kompetencí a specializované vzdělávání pro učitele a učitelky informatiky. NPI ČR proto i nadále pokračuje v podpoře učitelů prostřednictvím vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí žáků, konzultací nebo pořádáním aktivit pro pro sdílení zkušeností zástupců škol.

NPI ČR poskytoval během kalendářního roku 2022 vzdělávací akce na podporu implementace revidovaného RVP ve školách v rámci projektu Národní plán obnovy 3.1 DIGI. V období od ledna do prosince 2022 NPI ČR nabídnl celkem 1 547 vzdělávacích akcí, na které se přihlásilo celkem 18 569 účastníků. Řada účastníků se hlásila na větší množství akcí, a tak bylo v roce 2022 podpořeno 9115 osob  Podpora byla nejvíce přínosná pro orientaci účastníků ve změnách rámcových vzdělávacích programů a v návazných úpravách výuky nové informatiky.

Učitelům nejvíce vyhovují časově nenáročné formy podpory, jako jsou online vzdělávání v krátkém formátu, videomateriály s metodikami nebo inspiracemi do výuky a záznamy webinářů. Podpůrné materiály zveřejněné na webech nejsou přitom samy o sobě pro školy dostatečnou podporou pro lepší připravenost na výuku digitálních kompetencí. „Samotné učební materiály mohou sloužit jako doplněk ke vzdělávání, jejich distribuce cílové skupině bez doplňujícího vzdělávání ovšem kýžený efekt pro zavedení digitálních kompetencí nepřináší,“ vysvětluje Hana Novotná: „Důležité je zaměřit se na přímou podporu učitelů prostřednictvím vzdělávacích akcí a jejich párování s poskytovanými učebními materiály. Důraz musí být kladen na praktické využití informací a mapování konkrétních potřeb učitelů.“

Pomoc školám s technickým vybavením

Z analýzy vyplývá, že ještě přibližně polovina dotázaných škol potřebuje vylepšit své technické vybavení. S tím mohou pomoci IT konzultanti, tzv. IT guru, kteří působí ve všech krajích. IT guru pomáhá škole v mnoha oblastech, od výběru a nákupu digitálních učebních pomůcek přes nastavení digitální infrastruktury a efektivní IT správy po zabezpečení vnitřní sítě školy a komunikaci se zřizovateli. Nejvýznamnější věc, s níž dokáže školám pomoct, je tzv. IT audit, kdy konzultant společně s dodavateli technologií, správcem IT či ICT koordinátorem projde kompletní nastavení IT školy a dá vhodná doporučení ke zlepšení. Konzultaci od IT guru si lze objednat na e-mailu itguru@npi.cz, telefonicky nebo přes webovou stránku https://revize.edu.cz/it-guru.

Nejčastějším problémem u škol, které již začaly učit podle revidovaného RVP, jsou personální kapacity. Školám chybějí učitelé informatiky (v součtu 65 % rozhodně souhlasím a spíše souhlasím) a pedagogický sbor není dostatečně připraven na výuku digitálních kompetencí (v součtu 54 % rozhodně souhlasím a spíše souhlasím). Další výrazněji zastoupenou slabou stránkou je technické vybavení nebo jeho obnova. Naopak relativně dobře školy hodnotí pochopení toho, co by žáci měli umět, motivaci učitelů informatiky a shody na úpravách učebních plánů.

Nejžádanějšími formami podpory či vzdělávání je online vzdělávání v krátkém formátu (70 %) a videomateriály s metodikami nebo inspiracemi do výuky (66 %). Je zřejmé, že mezi nejžádanějšími formami podpory jsou především ty, které mají krátkou časovou náročnost nebo se dají časově rozložit podle individuální potřeby.

Skladba a intenzita slabých stránek ovlivňujících průběh revize (N=709)

Skladba a intenzita slabých stránek ovlivňujících průběh revize (N=709)

Jaké formy podpory/vzdělávání byste ze strany NPI ČR uvítali? (N=1065)